1381

فروردين    ارديبهشت     خرداد 

مهر    آبان    آذر

ارديبهشت 1381

برگزاري نمايشگاه چشم‌اندازهاي سفر به فرهنگ معماري ملل

همايش گفت‌وگوي تمدن‌هاي ايران و آلمان

گزارشي از سمينار بين‌المللي “ مركز و پيرامون ” در اصفهان :گفت و گويي ميان “ مركز ” و “ پيرامون ”

گوناگوني ارزش است : گزارشي از بنياد “ نماي آسيا ” در گفت‌وگو با دكتر علي رامين  

مهر  1381

به دعوت مركز بين المللي گفت و گوي تمدنها و دانشگاه قم: پروفسور پلتينگا به ايران مي آيد

آبان 1381

سفر به فرهنگ معماري ملل (اديان و گفت و گو)

كنفرانس بين المللي " اسلام و صلح جهاني" از سوي مركز بين المللي گفت و گوي تمدنها برگزار شد