درباره

تاريخچه        تعريف        اهداف        فعاليتها        ساختارسازماني   

 

تاريخچه

مركز بين المللي گفت وگوي تمدن ها در 18/10/1377 پس از تصويب پيشنهاد نامگذاري سال 2001 در پنجاه و سومين مجمع عمومي سازمان ملل (سپتامبر 1998)، به منظور هماهنگ كردن فعاليت هاي كليه سازمان ها، مراكز دولتي و غيردولتي براي توسعه نظريه گفت وگوي تمدن ها فعاليت خود را آغاز كرد.

آقاي دكتر محمد جواد فريدزاده اولين دوره رياست مركز را به عهده داشت و پس از ايشان در دي ماه 1379 طي حکمي از طرف رياست محترم جمهوري آقاي دكتر سيد عطاءا… مهاجراني به رياست مركز منصوب شد.

فعاليتهاي مركز بين المللي گفت وگوي تمدن ها براي دستيابي به اهداف گفته شده ، در زمينه هاي علمي ، پژوهشي ، اطلاع رساني و مشاركت و همكاري در قالب برگزاري ميزگردها و همايش هاي مرتبط با موضوع در سطوح ملي ، منطقه اي و بين المللي سامان يافته است .

 

تعريف گفت وگوي تمدن ها
مفهوم گفت وگوي تمدن ها عبارت است از  :‌( ارتباط تكاملی تمدن ها)


هدف مركز بين المللي گفت وگوي تمدن ها
مركز بين المللي گفت وگوي تمدن ها نهادي است كه براي هماهنگي و گسترش "ارتباط تكاملي تمدن ها" تلاش مي كند .

اهداف تفصيلي

·          ترويج گفت وگوي فرهنگ ها و تمدن ها در سطح بين المللي همچون تفسير مترقيانه منشور ملل متحد و به عنوان يكي  از راههاي بهبود زندگي انسان .

·          توسعه و ترويج  همه جانبه فرهنگ گفت وگو در سطح ملي .

·          فراگير ساختن فرهنگ صلح به قصد همزيستي مسالمت آميز و كمك به جلوگيري از تجاوز به حقوق ديگران .

·          كوشش براي ايجاد و گسترش جامعه مدني جهاني از طريق تعامل فرهنگي ملت ها با يكديگر.

·          تقويت فرهنگ معنوي ،‌اخلاقي و ديني

·         پژوهش در  گفت وگوي بين فرهنگ ها و انتشار اين مفاهيم

 

فعاليتهاي كلي:

تحقيقات علمي و فرهنگي

1- تقويت و گسترش مباني علمي و پژوهشي گفت وگوي تمدن ها

شوراي علمي و گروههاي علمي مركز به منظور تقويت پايه هاي علمي نظريه گفت وگوي تمدن ها و توسعه و گسترش مباني اين تفکر در سطح كشور و در ساير كشورهاي جهان برنامه هاي زير را در دست دارد :‌

 الف  ـ سياست گذاري علمي

·          جلسات بحث و مشاوره با استادان و كارشناسان برجسته به منظور برنامه ريزي و طراحي علمي طرحهاي مختلف مركز

·          برنامه ريزي و طراحي علمي پژوهش ها و برنامه هاي مختلف در زمينه گفت وگوي تمدن ها در سطح كشور

·          ارايه مشاوره علمي- پژوهشي به مراكز دولتي و غير دولتي در سطح كشور در زمينه گفت وگوي تمدن ها

ب – برگزاري جلسات تخصصي و همايش هاي علمي و تخصصي در زمينه گفت وگوي تمدن ها

·          برگزاري ميزگردهاي تخصصي

·          برگزاري همايش هاي داخلي در زمينه گفت وگوي تمدن ها

ج – پروژه هاي علمي

·          انجام تحقيقات در زمينه هاي مرتبط با گفت وگوي تمدن ها

·          حمايت از طرحهاي علمي مرتبط با گفت وگوي تمدن ها

·          حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري در زمينه گفت وگوي تمدن ها

·          طراحي برنامه هاي درسي در سطوح مختلف دانش آموزي و دانشگاهي به منظور آموزش تفاهم و بردباري متقابل و گفت وگوي ميان تمدن ها به نسل جوان

 د ـ تاليفات

·          حمايت و تشويق نويسندگان كتاب ها و مقالات در زمينه گفت وگوي تمدن ها

·          حمايت و تشويق مترجمان كتاب ها و مقالات در زمينه گفت وگوي تمدن ها

·          حمايت و تشويق ويراستاران و ناشران كتاب ها و مقالات در زمينه گفت وگوي تمدن ها

·          سفارش مقالات و كتابها ي پژوهشي در زمينه گفت وگوي تمدن ها به محققان

و – حمايت از مراكز پژوهشي – فرهنگي به منظور اجراي طرحها و طرحهاي پژوهشي – علمي در زمينه گفت وگوي تمدن ها

2- كتابخانه تخصصي

الف – تكميل مجموعه كتابخانه چند زبانه مركز

ب – تكميل بانك ديداري – شنيداري كتابخانه

ج – تكميل بخش نشريات تخصصي كتابخانه

د – تهيه لوح فشرده و كتاب هاي مورد نياز طرحهاي مركز

 

3- شركت در همايش ها و دعوت از استادان

الف – دعوت از استادان خارج از كشور براي شركت در همايش هاي داخلي

ب – شركت در همايش ها خارج از كشور در زمينه گفت وگوي تمدن ها

  

اطلاع رساني

1- ارتباطات و امور بين الملل

الف – اطلاع رساني در زمينه گفت وگوي تمدن ها در داخل كشور

·          تهيه خبرنامه گزارش گفت وگو

·          حمايت از نشريات براي اختصاص يك شماره به ويژه نامه گفت وگوي تمدن ها

·          برگزاري مسابقه و  برنامه هاي مختلف فرهنگي و هنري به منظور معرفي گفت وگوي تمدن ها به اقشار مختلف اجتماع ، به ويژه جوانان

ب – ارتباط با مراكز و شخصيت هاي بين المللي

·          برقراري ارتباط با مراكز بين المللي مختلف در زمينه گفت وگوي تمدن ها

·          دعوت از شخصيت هاي برجسته علمي و بين المللي به منظور شركت در برنامه هاي علمي – تخصصي مركز با هماهنگي گروه هاي علمي .

·          تسهيل و تشويق بازديدهاي متقابل متخصصان ،‌متفكران و هنرمندان ايران و جهان به منظور ارتقاي شناخت متقابل

·          مشاركت در برنامه هاي مختلف علمي و فرهنگي سازمان هاي بين المللي به منظور تقويت مباني گفت وگوي تمدن ها

 

ج – اطلاع رساني در زمينه گفت وگوي تمدن ها در خارج از كشور

·          برگزاري مسابقات مختلف بين المللي و سازماندهي جشنواره هاي فرهنگي و هنري به منظور آشنايي مردم با تمدن ها و  فرهنگ هاي مختلف

·          حمايت و تشويق ايرانگردي و جهانگردي تاريخي و فرهنگي

·         تهيه معرفي نامه های مركز به زبان هاي مختلف

 

2- پايگاه اينترنتي


الف-  گسترش و توسعه پايگاه اينترنتي  مركز بين المللي گفت وگوي تمدن ها

·          كوشش براي برگزاري كنفرانس هاي علمي در خصوص گفت وگوي تمدن ها از طريق اينترنت

·          ارتباط دايمي با  پايگاه  مراكز  ديگر در حوزه گفت وگوي تمدن ها

ب-  تشكيل بانك هاي اطلاعاتي از محققان و مراكز علمي فعال در زمينه گفت وگوي تمدن ها از سراسر جهان

ج -  تبديل اطلاعات كتابخانه تخصصي مركز به بانك اطلاعات اينترنتي در دسترس همگان

د- مشاركت در اطلاع رساني جهاني با هدف تقويت همكاري  و ارتباط سازنده فرهنگ ها و تمدن ها

ساختارسازماني

 • رياست مركز
  • قائم مقام
 • شوراي علمي
  • دفترشوراي علمي
  • انتشارات
  • گروههاي علمي
   • هنر
   • اديان، الهيات و عرفان
   • فلسفه
   • تاريخ تمدن
   • معماري و شهرسازي
   • علوم سياسي
   • علوم اجتماعي
   • جغرافيا
   • ادبيات
 • كامپيوترواينترنت
  • كامپيوتر
  • وب سايت
 • كتابخانه
 • ارتباطات و اموربين الملل

 • سازمانهاي غيردولتي و كانونهاي دانشجويي
 • اموراداري و مالي